Günışığı Kitaplığı Yayıncılık Anonim Şirketi (“Günışığı” / “Şirket”) olarak siz değerli katılımcılarımızın kişisel verilerinin güvenliğine önem veriyoruz. Kişisel verilerinizin hangi koşullarda ve ne şekilde işlendiğini açıklamak için işbu “Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni”ni (“Aydınlatma Metni”) bilgilerinize sunarız.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel veri telakki edilen muhtelif verilerinizi (özellikle etkinliklerde çekilen ve sonrasında muhtelif sosyal medya hesaplarımızda paylaştığımız ve basın kuruluşlarına verdiğimiz video ve fotoğraflar ile yapılan ses kayıtları vasıtasıyla görsel ve işitsel, dijital ya da basılı veriler ve etkinliklerimize katılmak için doldurduğunuz kayıt formlarındaki veriler), Günışığı’nın misafiri olarak katıldığınız etkinliklerde veri sorumlusu sıfatını haiz Günışığı olarak kaydetmekte ve hukuka uygun olarak işlemekteyiz.

 1. i) Kişisel Verileri İşleme İlkelerimiz

Kişisel verileriniz, Günışığı tarafından aşağıdaki ilkeler ışığında işlenmektedir:

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 

 1. ii) Aydınlatma Yükümlülüğü

KVKK madde 10 uyarınca, verileri işlenen ilgili kişilerin onayları alınırken, veri sorumlularına aydınlatma yükümlülüğü yüklenmiş ve ilgili kişilerin aydınlatılması gerektiği düzenlenmiştir. Bu doğrultuda veri sorumlusu sıfatını haiz Şirket, ilgili kişileri;

 1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 2. Kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği,
 3. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 4. Kişisel verilerin toplanmasının yöntem ve hukuki sebepleri,
 5. İlgili kişinin KVKK madde 11 uyarınca veri sorumlusuna yöneltebileceği hakları hususlarında bilgilendirmelidir.

İşbu Aydınlatma Metni ile Şirket olarak tüm misafirlerimize KVKK’nın 10. maddesi hükmü gereği olarak kişisel verilerin işlenmesi ve korunması ile ilgili olarak bilgilendirme yapmaktayız.

iii) Veri Sorumlusunun Kimliği

KVKK madde 3/1 (ı), veri sorumlusunu, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi” olarak tanımlamaktadır. İşbu hüküm uyarınca Şirket, “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktadır.

Şirket bilgileri aşağıdaki gibidir:

Unvan:  Günışığı Kitaplığı Yayıncılık Anonim Şirketi

Adres:  Mecidiyeköy, Büyükdere Cad., Polat İş Merkezi 87/6, 34387 Şişli, İstanbul

E-posta Adresi:  info@gunisigikitapligi.com

Telefon Numarası:  0212 212 99 73

Faks Numarası:  0212 217 91 74 

 1. iv) Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları

Şirket olarak, kişisel verilerinizi ancak açık rızanız ya da aşağıda belirtilen hukuka uygunluk hallerinden bir veya birkaçının varlığı halinde işlemekteyiz.

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yukarıdaki ilkeler uyarınca; kişisel verileriniz Günışığı’nın düzenlediği etkinliklerde çekilen video ve fotoğraflar ile yapılan ses kayıtları vasıtasıyla sosyal medya hesaplarında paylaşılmak, basın kuruluşlarına verilmek ve tanıtım yapılmak başta olmak üzere etkinliğin 3. şahıslara bildirimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, ilgili amaçların gerektirdiği ölçüde ve zaman dilimi boyunca işlenmektedir.

KVKK madde 6 kapsamında özel nitelikli sayılan ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler; ancak açık rıza ile işlenebilecek olup; sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 1. v) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirket tarafından KVKK prensip ve hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel verileriniz; yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, basın ve yayın kuruluşlarına ve kamuya KVKK madde 8 ve 9’da belirtilen şartlar çerçevesinde aktarılabilecektir.

KVKK madde 8 uyarınca, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası alınarak veya yukarıdaki ‘Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları’ başlıklı maddede belirtilen hallerden birinin bulunması halinde açık rıza aranmaksızın aktarılabilecektir.

KVKK madde 9 uyarınca ise, kişisel verilerin yurtdışına aktarılması için yukarıdakilerin yanı sıra kişisel verilerin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli koruma bulunması gerekmekte olup, yeterli korumanın bulunduğu ülkeler ise Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecektir.

 1. vi) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda ve yukarıda sayıldığı üzere farklı hukuki sebeplere dayanılarak toplanmakta ve işlenmektedir. Bu yöntem ve hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddeleri uyarınca yukarıdaki ‘Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları’ başlıklı maddede belirtilen hal ve şartlarda ve başta şirketimizin kanun ve sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini tam ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi olmak üzere işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilmekte ve “İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği” başlığı altında belirtilen kişilere aktarılabilmektedir. 

vii) İlgili Kişinin Hakları

KVKK madde 11, kişisel verisi işlenen her gerçek kişi için birtakım haklar öngörmekte ve veri sorumlusuna yüklediği aydınlatma yükümlülüğü kapsamında bu hakların ilgili kişilere bildirilmesi gerekliliğini düzenlemektedir.

Bu haklar;

 1. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin veya KVKK madde 7 kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarından oluşmaktadır.

 

viii) Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruyoruz?

Şirket tarafından toplanan ve işlenen kişisel verilerin korunması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve işbirliği içinde olduğumuz gerçek ve tüzel kişilerin mağdur olmaması için tarafımızca gerekli bütün teknik ve idari tedbirler alınmakta olup; Şirket tarafından faaliyetlerimizde kullandığımız yazılımların standartlara uygun olması, çalıştığımız üçüncü kişilerin özenle seçilmesi de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.

 1. iv) Başvuru ve Bilgi Alma Hakkı

Kişisel verilerinizle ilgili olarak, KVKK madde 11 kapsamında yukarıda izah edilen haklarınızdan herhangi birini kullanmak istediğiniz takdirde Şirket’e başvurabilirsiniz. Bu başvuru, Şirket’imize yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile yapılmalıdır.

Şirket’imize yukarıda belirtilen yollar üzerinden iletilmiş olan başvurularınızla ilgili olarak, KVKK madde 13 uyarınca, Şirket’imize ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde tarafınıza geri dönüş sağlanacaktır. Cevabımız yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. KVKK gereğince vereceğimiz cevabın on sayfayı geçmesi halinde, on sayfayı geçen her sayfa için kanunda öngörülen işlem ücreti alınabilir.

Katılımcı, yukarıda yer alan hususları okuduğunu, anladığını kabul ve beyan eder. Bu formdaki kişisel verilerinin Günışığı Kitaplığı A.Ş. tarafından kullanılmasına ve yukarıda açıklandığı şekilde işlenmesine, yurtiçi ve/veya yurtdışına aktarılmasına açık rıza verir.

Facebook Instagram Twitter Youtube